Štátna štatistika – tradičný zdroj sekundárnych údajov

StefanZak/ september 19, 2017/ Zdroje/

Pre potreby výskumu trhu majú v súčasnosti nezanedbateľný význam štatistické zisťovania realizované v rámci štátnej štatistiky. Poskytujú podklady pre jednotlivé výskumné štúdie a pomáhajú podnikateľským subjektom získať najmä informácie o vonkajších podmienkach spotreby, kam patrí celková hospodárska a politická situácia, súčasná konjunktúra a dlhodobý hospodársky trend, problematika národností, sociálne podmienky a pod.

Oblasť štátnej štatistiky v Slovenskej republike patrí do kompetencie Štatistického úradu SR (ŠÚ SR), ktorý je ústredným orgánom štátnej správy. Ako nezávislá inštitúcia funguje ŠÚ SR od 1. januára 1993.

Štatistické činnosti ŠÚ SR vykonáva na základe Programu štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok, ktorý vypracúva ŠÚ SR a prerokúva so Štatistickou radou. Program obsahuje všetky dôležité a potrebné zisťovania vrátane zisťovaní vykonávaných inými ústrednými orgánmi a ministerstvami.

Internetovú stránku ŠÚ SR možno považovať za vstupnú bránu sekundárneho výskumu v podmienkach SR a určite poskytne cenné informácie nielen pri tvorbe vašich výskumných štúdií ale aj pri spracovaní vašich bakalárskych a seminárnych prác.

V úložisku OneDrive je v rámci adresára 1_tyzden vytvorený osobitný podadresár Statisticky_urad_SR, ktorý obsahuje ukážku vybraných publikácií Štatistického úradu SR.