Podmienky hodnotenia predmetu

StefanZak/ september 19, 2017/ Organizácia/

Podmienky hodnotenia aktívnych foriem výučby – seminárov:

Účasť študentov na aktívnych formách výučby (seminároch) je podľa článku 6 ods. 10 Študijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave povinná. Vyučujúci má právo ospravedlniť a stanoviť náhradné plnenie za neúčasť na 3 seminároch. Neúčasť na ďalších 3 seminároch zo závažných a zdokladovaných dôvodov má právo ospravedlniť vedúca Katedry marketingu. Vedúca katedry po dohode s vyučujúcim stanoví náhradné plnenie.

Celkový maximálny počet bodov, ktoré môže študent získať za hodnotenie svojej aktivity na seminároch je 40 bodov, z toho:

–  za spracovanie návrhu projektu výskumnej štúdie              10  bodov

–  za spracovanie záverečnej správy z výskumnej štúdie        30  bodov

Skúšky z predmetu Výskum trhu sa môže zúčastniť študent, ktorý získa minimálne 21 bodov za hodnotenie aktívnych foriem výučby.

Predmetová skúška:

Skúška z predmetu Výskum trhu je písomná a maximálny počet bodov, ktorý môže študent za jej absolvovanie získať je 60 bodov. Na úspešné absolvovanie skúšky z predmetu Výskum trhu je potrebné získať minimálne 31 bodov.

Študent, ktorý úspešne absolvuje všetkých 23 tém vzdelávacieho projektu Digitálna garáž (www.digitalnagaraz.sk) môže získať bonifikáciu 5 bodov, ktorá sa pripočíta k celkovému bodovému hodnoteniu predmetu.

Hodnotenie predmetu:

Celkové výsledné bodové hodnotenie predmetu Výskum trhu sa získa ako súčet bodov pridelených študentovi na aktívnych formách výučby a bodov získaných pri skúške.

KlasifikáciaKlasifikačná stupnica
ZnámkaBodové hodnotenie
VyhovelA = výborne = 191 – 100
B = veľmi dobre = 1,581 – 90
C = dobre = 271 – 80
D = uspokojivo = 2,561 – 70
E = dostatočne = 351 – 60
NevyhovelFX = nedostatočne = 40 – 50