Medzinárodný kódex ICC/ESOMAR pre výskum trhu, výskum verejnej mienky, sociologický výskum a analýzu údajov

StefanZak/ september 19, 2017/ Zdroje/

Medzinárodný kódex ICC/ESOMAR pre výskum trhu, výskum verejnej mienky, sociologický výskum a analýzu údajov určuje základné princípy, ktorými sa musia riadiť všetci tí, ktorí uskutočňujú marketingový výskum alebo používajú výsledky z neho. Jednotlivci a organizácie, ktorých sa to týka sú povinní dodržiavať jeho pravidlá.

Prvý Kódex pravidiel marketingového a sociálneho výskumu bol združením ESOMAR (Európske združenie pre marketingový výskum a výskum verejnej mienky) publikovaný v roku 1948. Nasledoval celý rad Kódexov vypracovávaných národnými orgánmi a Medzinárodnou obchodnou  komorou (ICC). V roku 1976 sa ICC a ESOMAR dohodli, že bude ďaleko účelnejšie mať jediný medzinárodný Kódex namiesto dvoch rozdielnych a spoločný ICC/ESOMAR Kódex bol zverejnený v nasledujúcom roku 1977. Bol upravený a zmodernizovaný v rokoch 1986, 1994, 2007 čím súčasná verzia (2016) je piatym vydaním ICC/ESOMAR Kódexu s pozmeneným názvom.

Úplné originálne znenie kódexu je dostupné na stránke združenia ESOMAR a jeho česká verzia je súčasťou podkladov 1_tyzdna na podstránke Podklady k prednáškam.

Na Slovensku dohliada na dodržiavanie Kódexu Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA), ktorá vznikla v 23.4.1999 ako výberové združenie agentúr alebo fyzických osôb zaoberajúcich sa výskumom trhu a verejnej mienky. SAVA oficiálne pristúpila k plneniu ustanovení Medzinárodného kódexu. Členovia SAVA sa písomne zaviazali vo svojej činnosti dodržiavať Medznárodný etický kódex a základné štandardy kvality výskumnej praxe. Viac sa o činnosti Slovenskej asociácie výskumných agentúr dozviete na www.sava.sk.

Ako prebieha kontrola dodržiavania Kódexu v praxi si môžete overiť na prípadovej štúdii týkajúcej sa kontroly dodržiavania metodologických štandardov v oblasti kvantitatívneho výskumu.